Home Terms and Conditions

Terms and Conditions

Voorwaarden en Condities

Welkom bij Padkos Legal!

Deze voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Padkos llc, gevestigd op https://padkosdirectory.info/.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf Padkos Legal niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich houdt aan de voorwaarden van het Bedrijf. "De Onderneming", "Ons", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar onze Onderneming. "Partij", "Partijen", of "Ons", verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de Onderneming, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende recht van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en verwijzen dus naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door Padkos Legal te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacybeleid van Padkos llc.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Sommige van onze affiliate/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn Padkos llc en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Padkos Legal. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag dit van Padkos Legal benaderen voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen in deze voorwaarden.

U mag niet:

Materiaal van Padkos Legal herpubliceren Materiaal van Padkos Legal verkopen, verhuren of in sublicentie geven Materiaal van Padkos Legal reproduceren, dupliceren of kopiëren Materiaal van Padkos Legal herverdelen Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan.

- Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. - Padkos llc filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt Reacties niet voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Padkos llc, haar agenten en/of filialen. -Commentaren weerspiegelen de opvattingen en meningen van de persoon die hun opvattingen en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Padkos llc niet aansprakelijk voor de Comments of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de Comments op deze website.

Padkos llc behoudt zich het recht voor om alle Reacties te controleren en alle Reacties te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

Je bent gerechtigd om de Reacties op onze website te plaatsen en hebt alle nodige licenties en toestemmingen om dit te doen; De opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden; De commentaren bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy. De Reacties zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te vragen of te bevorderen of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen. U verleent hierbij Padkos llc een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinken naar onze inhoud De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

Overheidsinstellingen; Zoekmachines; Nieuwsorganisaties; Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervingsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogen maken. Deze organisaties kunnen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie linken, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

We kunnen andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:

algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven; dot.com gemeenschapssites; verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen; distributeurs van online telefoonboeken; internetportalen; accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en onderwijsinstellingen en brancheverenigingen. We zullen koppelingsverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de koppeling ons niet ongunstig zou doen overkomen op onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Padkos llc; en (d) de link is in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Padkos llc. Vermeld a.u.b. uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u wilt linken koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt naar onze website linken:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij. Het gebruik van het logo van Padkos llc of ander artwork is niet toegestaan ​​voor koppelingen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

kaders Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Inhoudelijke aansprakelijkheid Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website verschijnen. Er mogen geen links op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als smadelijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, op andere wijze inbreuk maken op, of de inbreuk of andere schending van rechten van derden bepleiten.

Uw privacy Lees het privacybeleid

Voorbehoud van rechten We behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden voor koppelingen en deze te volgen.

Verwijderen van links van onze website Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om u rechtstreeks te antwoorden.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan ​​niet in voor de volledigheid of juistheid ervan; evenmin beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Vrijwaring Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten; onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten; een van onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of een van onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving. De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in dit artikel en elders in deze disclaimer zijn vastgelegd: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en wegens schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.